Danh mục

Cơ quan y tế

Bệnh phổi
Bộ Y tế
Cục quản lý dược việt Nam
Cục quản lý khám chữa bệnh
Trường đại học y tế cộng đồng
Trường đại học y dược Thái Nguyên
Trường đại học y hà nội
Bo ngoai giao
cục vệ sinh an toàn thực phẩm
  • BCH Đảng bộ 2015-2020
  • Cấp cứu, phẫu thuật thành công nhiều ca chấn thương nặng
  • Xử trí nhanh, cứu sống bệnh nhân tổn thương tim nặng
  • Phau thuat ket hop gay xuong phuc tap
  • Tán sỏi nội soi ngược dòng
  • http://benhvientuyenquang.org.vn/khoa-mat/
Chi tiết tin

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH NHIỆM KỲ 2010 - 2015 Thứ tư - 09/09/2015 04:31

 
1 - Kinh tế tăng. trưởng bình quân 14,08%/năm (mục tiêu Nghị quyết là 14%). Giá trị tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2015 đạt 1.368 USD (mục tiêu Nghị quyết là 1.300 USD), hoàn thành mục tiêu đưa Tuyển Quang thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 6.500 tỷ đồng, tăng bình quân 25%/năm, đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Năm 2015, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 1.500 tỷ đồng, trong đó thu cân. đối ngân sách đạt 1.130 tỷ đồng, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt trên 65 triệu USD (mục tiêu Nghị quyết là 25 triệu USD). Tồng dư nợ của các tổ chức tín dụng đạt 9.652 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 16%/năm.
2 - Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng bình quân 5,78%/năm (mục tiêu Nghị quyết 5%/năm); hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung (cam, lạc, mía, chè, nguyên liệu giấy); sản lượng lương thực hằng năm trên 330.000 tấn, bình quân 440 kg/ngươì/năm (mục tiêu Nghị quyết 400kg/người/năm); duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 60%. Huy động nguồn lực thực hiên chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo chuyên biển rõ nét bộ mặt nông thôn mới, có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
3 - Hoàn thành xây dựng cầu Kim Xuyên (huyện Sơn Dương), cầu Tứ Quận (huyện Yên Sơn), cầu Ba Đạo (huyện Na Hang); toàn tỉnh xây dựng trên 2.700 km đường giao thông nông thôn, vượt kế hoạch đề ra, hoàn thành sớm so với mục liệu của cả nhiệm kỳ, tổng nguồn lực huy động thực hiện Đề án bê tông hoá đường giao thông nông thôn đạt trên 1.400 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 52%, Nhà nước hỗ trợ 48%.
4 - Hoàn thành xây dựng Tượng đài "Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang” Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Nguyên Tất Thành. Quan tâm xây.dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, thiết chế văn hoá, chỉnh trang đô thị thành phô Tuyến Quang; từng bước xây dựng trung tâm huyện Yên Sơn, huyện Lâm Bình và hạ tầng đô thị ở các huyện. Hoàn thành một số dự án cống nghiệp quan trọng như: Nhà máy bột giấy và giấy An Hòa, nhà máy giấy tráng phấn cao cấp, nhà máy xi măng Tân Quang, nhà máy thủy điên Chiêm Hóa, 02 nhà máy may xuất khẩu, nhà máy đường Tuyên Quang, nhà máy gang, nhà máy Ăngtimon...
5 - Giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sờ. Hoàn thành phô cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trước 2 năm so với kế hoạch 100% xã có trường mầm non, trường tiều học, trung học cơ sở; các cụm xã có trường trung học phổ thông. Thành lập Trường Đại học Tân Trào, tạo bước phát triển mới trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh. Thực hiện phát sóng kênh Truyền hình Tuyên Quang lên vệ tinh; tăng kỳ Báo Tuyên Quang, Báo Tân Trào và xuất bản Báo Tuyên Quang điện tử. Xây dựng, nâng cấp một số thiết chế văn hóa trọng điềm cấp tỉnh và các thiết chế văn hóa cơ sở; Lễ hội Lồng Tông và Nghi lễ Then của dân tộc Tày, Hát Páo dung và Nghi lễ Cấp sắc của dân tộc Dao được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản vắn hoá phi vật thế quốc gia; du lịch có bước phát triền, dự kiến thu hút trên 1,3 triệu lượt khách du lịch, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra . Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tê được triển khai đồng bộ, đạt tỷ lệ 22 giường bệnh và 7,5 bác sỹ/10.000 dân. Nắm 2015, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%. Giải quyết việc làm cho 94.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo 45%, trọng đó lao động qua đào tạo nghề 27%. Thực hiện tốt các giải pháp giảm nghèo, bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 5%, tỷ lệ hộ nghèo còn 9,7 %.
6 - Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được xây dựng vững chắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chủ động ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay tại cơ sờ. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tư an toàn giao thông.
7 - Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên; công tác cải cách tư pháp, thanh tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phi đạt kết quả tích cực Công tác tuyên dụng, công chức? viên chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có bước đổi mới, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên. Tỷ lệ cán bộ, công chức nghiên cứu tồng hợp các cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện có trình độ đạt học trở lên từ 88% năm 2010 , tăng lên 100% năm 2015. Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ từ trung cấp trở lên năm 2010 là 90%, tăng lên 98%, trình độ cao đẳng, đại học từ 30% tăng lên 50% . Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy hiệu quả sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Các chủ trương , chính  sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, đông bào có đạo được nâng lên.
8 - Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ cấp bách về xây dựng Đảng gắn chặt với liếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hô Chí Minh. Sau 4 năm thục hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, các cấp, các ngành trong tỉnh đã biểu dương, khen thưởng trên 3.100 lượt tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau kiểm điểm Trung ương 4 (khóa XI), toàn tỉnh đã khắc phục, sửa chữa 3.824/4.297 việc (Ban Thường vụ Tỉnh ủy 12/13 việc; Ban thường vụ cấp uỷ huyện và tương đương, tập thế lãnh đạo các cơ quan , đơn vị cấp tỉnh 392/428 việc; cấp cơ sở 3.420/3.856 việc).
9 - Xác định căn cứ khoa học và tồ chức kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh. Tuyên Quang; tổ chức hội thảo khoa học và xuất bản Kỷ yếu “Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến” , Khởi nghĩa Thanh La trong tiến trinh Cách mạng Tháng Tám 1945, Tuyên Quang - Thủ đô khu giải phóng trong Cách mạng Tháng Tám và Cách mạng Tháng Tám với cônq cuộc đồi mới đất nước. Hoàn thành nghiên cứu, xuất bản “địa chí tỉnh Tuyên Quang", làm rõ vai trò và vị thế của Tuyên Quang trong suốt chiều dài lịch sử đất nước. Đến năm 2015, có 10/11 đảng bộ trực thuộc, 100% xã, phường, thị trấn hoàn thành biên soạn lịch sử đảng bộ.
10 - Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Đã kết nạp được 9.138 đảng viên, tỷ lệ đảng viên trên dân số toàn tỉnh chiếm 6,59%; công tác kiềm tra, giám sát được tăng cường. Dân chủ được phát huy, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân ngày càng được củng cố. Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo.
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Video Clip

Truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 14


Hôm nayHôm nay : 3148

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 36199

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2723207